Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

1. Správcem osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů je: společnost A&E trading s.r.o. se sídlem Vančurova 284, Velké Hoštice, 747 31, IČO: 28574613, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32703 (dále jen „Správce“). Kontakt na Správce: Tel.: 774088854, email:  eva@evabenek.com

2. Správce bude zpracovávat následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, email, telefonní číslo. (dále jen „osobní údaje“). Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem:

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (používáme google analytics,  Facebook pixel)

4. Osobní údaje budou Správcem zpracovány a uschovány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, avšak ne déle než po dobu pěti (5) let.

5. Zpracovány budou pouze osobní údaje, které Správci sdělíte nebo které Správce získá prostřednictvím poskytování služeb z těchto zdrojů:  www.evabenek.com, facebook, instagram, linkedin, messanger.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však mohou být zpracovávány:

  • finanční ústavy
  • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
  • účetní paní Šárka Měchová

7. Údaje, které nám pro výše uvedené účely poskytnete, případně které získáme v průběhu poskytování služeb, budou uloženy v zabezpečené databázi, ke které mají přístup pouze:

  •  Správce
  •  Vámi určené osoby, kterým udělíte písemný souhlas a tento písemný souhlas předáte Správci

8. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

9. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování a profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

10. Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a k informacím o přijatých opatřeních a dalším informacím o jejich zpracování v souladu se čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: účelu zpracování; kategorii dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů; skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Dále máte právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů; právo omezit zpracování osobních údajů; právo na přenositelnost údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na Správce obrátit prostřednictvím telefonu: +420 774 088 854, emailu: eva@evabenek.com nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě, že dáte informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (informovaný souhlas Vám poskytneme), máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět. V případě, že chcete vzít souhlas zpět nebo chcete Správce kontaktovat z jiného důvodu, prosím kontaktuje Správce na tel.: +420 774 088 854, případně emailem: eva@evabenek.com. Z mailing listu se můžete odhlásit kliknutím na „unsubscribe“.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

×
×

Košík